MWP Group, s.r.o.

About us

O naší společnosti

Jsme dynamickou společností, specializující se na krizové řízení, optimalizaci nákladů subjektů v podnikatelské sféře, ale i mimo ni a na poradenskou činnost při řízení firem.

MWP Group is a dynamic company specializing in crisis management, cost optimization sector entities, but also outside of company, and consulting services in corporate governance.

Dlohodobá činnost
Long-term activity

Společnost MWP Group, s.r.o. zahájila svojí činnost v roce 2005.


MWP Group company, s.r.o. started operations in 2005.

Kvalitní zázemí
Quality facilities

Naši odborníci mají zkušenosti z mezinárodních i domácích firem. Naší silnou stránkou je kreativita, individuální přístup ke klientům.


Our experts have experience in international and domestic firms. Our strengths are creativity, individual approach to clients.

Řízení
Controlling

Je rozsáhlý koordinační koncept, který má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku.


Coordination is a comprehensive concept, which is committed to helping executives and those responsible to regulate the business.

Restrukturalizace
Restructuring

Cílem restrukturalizace bývá ve většině firem snížení osobních nákladů.


The restructuring is in most companies reduce staff costs.

Krizové řízení
Crisis management

Vyjadřuje řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu a ekonomickou stabilitu.


Management expresses an economic entity for the duration of problematic situations threatening the integrity and economic stability

Dočasné vedení
Interim management

Interim manager je osoba, kterou si společnost najme, aby v určitém časovém horizontu vyřešila předem jasně definovaný úkol.


Interim manager is the person who hired the company to a certain time frame resolved in advance clearly defined task.

Interní audit
Internal audit

Nezávislá hodnotící činnost, která ma za cíl přidávání hodnoty a zdokonalování procesů a činností organizace.


Independent evaluation work, which aims to add value and improve the processes and activities of the organization.

Výhodnější ceny kartonových obalů
Better prices of cardboard packaging

Vaše roční úspora na nákladech za zakoupené obaly při vstupu do naší nákupní skupiny vás rozhodně nezklame!


Your annual savings in the cost of packages purchased at the entrance to our purchasing groups will definitely not disappoint!

Poskytované služby
Services provided

Poskytuje komplexní zastřešení vyjednávání a dohodnutí smluvních vztahů pro své partnery při dodávkách kartónových obalů pro balení nápojů.


Provides comprehensive roofing and arranging the negotiation of contractual relationships for its partners in the supply of carton packaging for beverage packaging.

Moudří lidé jsou šťastní, když objeví pravdu, hlupákům stačí, když objeví lež… (Gabitolův postřeh)