Krizové řízení

Co je krize a krizové řizení?

Krize je jakákoli událost nebo série událostí, po kterých hrozí závažné negativní dopady na organizaci, finanční výsledky, značku, pověst, nebo vztahy se zaměstnanci, zákazníky nebo dodavateli.

Krizi firmy lze definovat jako narušení rovnováhy v některém z jeho subsystémů, které může ohrozit dosahování cíle podniku nebo dokonce vést k ohrožení jeho další existence.

Výzkum ukázal, že v průměru firma může očekávat, že bude čelit krizi jednou za čtyři až pět let.

Pokud dojde k včasnému rozpoznání příčit krize a jejich odstranění řídícími zásahy, nemusí to vést k prohlubování krize, které končívá až zánikem firmy.

Krizové řízení (z angl. crisis management) - termín CM je v české odborné literatuře překládán jako krizový management nebo krizové řízení. Oba pojmy shodně vyjadřují řízení ekonomického subjektu v době trvání problémové situace ohrožující její integritu a ekonomickou stabilitu. Nejčastěji jde o ekonomicky, personálně, organizačně či jinak obtížné situace, ve kterých se jedná o zastavení sestupného vývoje krizové křivky nejdříve do stabilní polohy, pak do vzestupného směru.

Z širšího hlediska se krizové řizení firem používá jako preventivní nástroj již při hodnocení rizik, které mohou být potenciální příčinou vzniku krize. Z užšího pohledu lze krizové řizení firem chápat jako systém zásad a nástrojů aktivně aplikovaných vedením firmy pro zvládnutí krizového stavu postižené firmy a jeho vyvedení na dráhu dalšího rozvoje. Nedílnou součástí zvládnutí krizového stavu je pochopení zdrojů krizí, jejich typologie, jakož i systematizace příčin jejich vzniku.

K základním obecným zásadám organizace krizového řízení podniku patří:

 • identifikace skutečných příčin krize,
 • jmenování krizového managementu,
 • krátkodobá centralizace pravomocí v jeho rukou,
 • realizace komplexu ozdravných opatření.

Krizové řízení může mít v zásadě 2 odlišné cíle:

 1. Revitalizovat organizaci – provést takový soubor opatření, jejichž smyslem je zabránit zániku podniku. Kritériem obvykle bývá zachování zaměstnanosti.
 2. Likvidovat podnik – provést takové kroky, které dovolí výmaz z obchodního rejstříku. Kritériem bývají získané finanční prostředky.

Jaké služby nabízíme?

Při krizovém řízení se zaměřujeme na všechny podstatné oblasti chodu společnosti - odbyt, marketing, řízení kvality, řízení nákladů, řízení cash-flow, řešení problémů závazků a pohledávek,  financování investic, informační systém firmy, personální otázky, využití či odprodej nepoužívaného majetku, restrukturalizace společnosti, tvorba dceřiných společností a společných podniků, ...

Výsledkem naší práce je situace, kdy vlastní management má přesně rozdělené a definované úkoly a je schopen je řešit s cílem dlouhodobé prosperity a zisku společnosti.

V případě zájmu o spolupráci doporučujeme svým partnerům v první fázi zpracování stručné analýzy stávající situace firmy, jejíž součástí je vytipování oblastí, které doporučujeme samostatně řešit, s definováním základních cílů strategie rozvoje společnosti a definováním nutných zásahů do chodu a řízení společnosti. Během velmi krátké doby provedeme kompletní ekonomickou a finanční analýzu a navrhneme možnosti dalšího vývoje firmy...

Možnosti spolupráce s naší společnosti:

 • dosazení krizového manažera nebo celého managementu
 • konzultace a poradenství v této oblasti
 • odborný dohled nad vedením firmy
 • rozbor celkového stavu firmy s ohledem na aspekty ekonomické, finanční a právní
 • stanovení optimálního řešení
 • odborný dohled nad realizací stanoveného řešení
 • v případě potřeby zajištění finančních prostředků